banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

алсын хараа

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД, ХҮРЭХ ҮР ДҮН:

2016-2020 оны Стратегийн төлөвлөгөө нь стратегийн 7 зорилго, 18 зорилт дэвшүүлсэн болно.

Эдгээрийг хураангуйлан үзүүлбэл: Стратегийн зорилго-1. ҮАГ-ын харьяа Увс аймгийн Аудитын газрын хараат бус байдлыг хангаж, хууль эрх зүйг хэрэгжүүлж ажиллах. Зорилт 1.1 Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдлыг хангаж ажиллах. Зорилт1.2 Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрх, хууль эрх зүйг хэрэгжүүлэх. Стратегийн зорилго-2. ҮАГ-ын харьяа Увс аймгийн Аудитын газар чиг үүргээ үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх мэргэжлийн ур чадвартай хүний нөөцийг бүрдүүлэх Зорилт 2.1. Мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын тогтолцоог хөгжүүлэх Зорилт 2.2. Мэргэжлийн дадлага туршлагатай, үр дүнтэй ажиллах хүний нөөцийн чадавхийг бий болгох Стратегийн зорилго-3. ҮАГ-аас боловсруулан гаргасан аудитын арга зүй ба стандартыг мөрдөж ажиллах, төрийн аудитын төв орон нутгийн байгууллагын шилдэг туршлага, арга зүйд нийцүүлэн улам боловсронгуй болгох Зорилт 3.1. Аудитын арга зүй, олон улсын стандарт, тэргүүний туршлагыг нэвтрүүлэх Зорилт 3.2. Төрийн аудитын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог төлөвшүүлэх Стратегийн зорилго-4. Стратегийн оновчтой, үр нөлөөтэй удирдлага, төлөвлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх Зорилт 4.1. ҮАГ-ын батлан гаргасан бодлогын баримт бичгүүдийг мөрдөж ажиллах, Увс аймгийн Аудитын газрын үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай бодлогын бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулах Зорилт 4.2.Хяналт шинжилгээ, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж хөгжүүлэх Зорилт 4.3 Манлайлал, соёл, ёс зүй, хариуцлагын зөв орчин бүрдүүлж, байнга сайжруулах Стратегийн зорилго-5. Удирдлага, дэмжих үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах Зорилт 5.1 Ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэгээ дээшлүүлэх орчныг бүрдүүлэх Зорилт 5.2 Байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх Зорилт 5.3 Аудитын үр дүнг дэмжих хууль зүйн болон захиргааны зөвлөгөө, туслах үйлчилгээг сайжруулах Зорилт 5.4 Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдлыг хангахуйц санхүүгийн нөөц бүрдүүлэх Стратегийн зорилго- 6. Харилцагч талуудтай ажиллахтогтолцооны үр нөлөөг сайжруулах Зорилт 6.1 Аймгийн ИТХ-тай харилцах харилцааг сайжруулах Зорилт 6.2 Судалгаа, эрдэм шинжилгээний байгууллага, экспертүүдтэй харилцах харилцааг нэмэгдүүлэх Зорилт 6.3 Олон нийттэй харилцах харилцааг сайжруулах, Зорилт 6.4 Гадаад орны түнш байгууллагуудтай олон талт болон хоёр талт хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлэх Стратегийн зорилго-7. Аудитын чанар, үр нөлөөг сайжруулах Зорилт 7.1 Сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахуйцаар аудитын тайлангийн чанарыг нэмэгдүүлэх 2012-2016 онуудын статистик үзүүлэлт 2016 онд санхүүгийн тайлангийн аудит 290, гүйцэтгэлийн аудит 6, нийцлийн аудит 18, өргөдөл гомдол, хүсэлтээр 2, нийт 316 аудит хийж гүйцэтгэсэн байна. Аудитаар нийт 11030.3 сая төгрөгийн үр өгөөж бүртгэж, харилцагч байгууллагаар 9048.3 сая төгрөгийн үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Төсвөөс авсан санхүүжилттай харьцуулахад 1 төгрөгт ногдох үр өгөөж нь 33 төгрөг байна. 2016 онд санхүүгийн тайлангийн аудит болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар 995.6 сая төгрөгийн 87 акт тогтоож, өмнөх оны үлдэгдэл 51 актын 213.1 сая, нийт 1208.7 сая төгрөгийн 138 актын биелэлтийг хангуулж ажилласан. Үүнээс 68 актын 378.7 сая төгрөгийн төлбөрийг бүрэн барагдуулж, 613.6 сая төгрөгийн 26 актыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, 44 актын 216.4 сая төгрөгийн үлдэгдлийг дараа онд шилжүүлсэн. 2016 онд 9905.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулах 88 албан шаардлагыг хүргүүлж, өмнөх оны үлдэгдэл 13 албан шаардлагын 351.8 сая, нийт 10257.4 сая төгрөгийн 101 албан шаардлагын биелэлтийг хангуулж ажиллалаа. Үүнээс 82 албан шаардлагын 10013.0 сая төгрөгийн зөрчлийг бүрэн арилгуулж, 49.0 сая төгрөгийн 4 албан шаардлагыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн 98 хувийг хэрэгжүүлэн ажиллав. 2016 онд хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний төлбөр, аудитаар тогтоосон акт, албан шаардлагын төлбөрөөс орон нутгийн төсөвт нийт 63.9 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлжээ. Аудитаар нийт 141 зөвлөмжийг холбогдох байгууллагын удирдах албан тушаалтанд хүргүүлж 82 хувийн биелэлттэй байгаа ба 26 зөвлөмж хэрэгжих шатандаа байна.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ