banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

алсын хараа

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД, ХҮРЭХ ҮР ДҮН: 

Чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх чадвар бүхий боловсон хүчний нөөц бүрдүүлж, гүйцэтгэлийн удирдлага, хариуцлага, урамшууллын дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх ОУ-ын шилдэг арга туршлагад үндэслэн өөрийн онцлогт тохирсон аудитын чанарын удирдлага, баталгаажуулалтын тогтолцоо бий болгох Гаргасан шийдвэр, бодлого, журмын хэрэгжилтийг сайжруулж, цаашдын байнгын хөгжил дэвшлийг хангах Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан ОУ-ын төрийн аудитын арга зүй, хандлагыг судалж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх Тус аудитын газарт 2016 онд 207,1 сая төгрөгийн төсөв батлагдаж, 207,0 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, гүйцэтгэлээр 203,6 сая төгрөг зарцуулан ажиллаа.

Тайлант онд 11 үндсэн орон тоо батлагдаж аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, гүйцэтгэлийн аудитын аудитор шинжээч 4, санхүүгийн аудитын аудитор шинжээч 4, жолооч гэсэн орон тоогоор ажиллаж байна. 2016 оны байдлаар 4 гүйцэтгэлийн аудит, 10 нийцлийн аудит, 307 санхүүгийн аудит хийж 186 012,8 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 105 335,0 сая төгрөгийн зөрчлийг аудитын явцад залруулж, 30,4 сая төгрөгийн төлбөрийн акт, 17 728,9 сая төгрөгийн албан шаардлага, 146 заалт бүхий зөвлөмж өглөө. Орон нутгийн төсөвт 67,9 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн акт барагдуулалт 62.8 хувь, албан шаардлагын хэрэгжилт 59.6 хувь, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 99,3 хувиар хангуулан ажиллалаа.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ