banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2020-03-16

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар батлагдсан жагсаалтын дагуу 180, шинээр байгуулагдсан 2, нийт 182 төсвийн шууд захирагчдын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийлээ. Үүнээс:

  • Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.5 дахь хэсэгт “Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайланд аудит хийх чиг үүргээ аудитын бусад байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно”, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээд сонгох, гэрээ байгуулах, сонгон шалгаруулах, дүгнэх журам”-д заасны дагуу “Алдар булаг аудит” ХХК-тай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж нийт 46 төсвийн шууд захирагчийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж гүйцэтгүүлэв.
  • Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлага хангасан 5 төсвийн шууд захирагчийг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт санал хүргүүлж баталгаажуулсны дагуу итгэл үзүүлэв.

177 төсвийн шууд захирагчийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгснөөс 166 төсвийн шууд захирагч буюу 93.8 хувьд нь “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт, 11 төсвийн шууд захирагч буюу 6.2 хувьд нь “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өглөө.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудио мэдээ

Видео мэдээ