banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ”, “УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ” СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2019-02-03

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ”, “УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ” СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Үндэсний аудитын газраас Улсын Их Хурлын 2011 оны 34 дүгээр тогтоол, Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд жил бүр хийдэг “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт”, “Улсын төсвийн  хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 2 дугаар сарын 2-ний өдөр ҮАГ-ын байранд хийлээ. Аудитын нээлтэд яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, холбогдох агентлагийн албан тушаалтнууд оролцлоо.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудитор С.Оюунбилэг аудитыг нээлээ. Тэрээр  “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт”-ийн тухайд өмнөх жилүүдийн аудитын дүн дүгнэлт зөвлөмжөөс үзэхэд хэдийгээр аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа харагдсан ч ихэнх ТЕЗ-д үндсэн чиглэлд туссан ТАХ-ний зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр дүн, үр нөлөөнд тулгуурлан бодитой дүгнэхээсээ илүүтэй биелэлт гаргаж ирүүлсэн газар, хэлтсийн үнэлгээг зөрүүгүй хуулбарлан дүгнэж, нөхцөл байдлыг ихээр дурдаж, үйл явц тоочсон, санхүүжилтийг хөрөнгө оруулалтын болон бусад төлөвлөгөөтэй уялдуулаагүй, хөрөнгө хангалтгүйгээс хэрэгжилт хангалтгүй, өмнөх онуудад хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээ дахин тайлагнасан зэрэг зөрчлүүд давтагдаж зорилтот түвшнийг бодитой үнэлж, тайлагнаагүй, холбогдох журам, аргачлалыг мөрдөөгүй гэсэн дүгнэлтүүдийг өгсөн тухай болон эдгээр дутагдлыг арилгах, зорилт, арга хэмжээний биелэлтийн тайлан нь хэрэглэгчид уншихад ойлгомжтой, зарцуулсан хөрөнгө төсөвтэйгөө уялдсан, үр дүнгийн сайн муу талыг бодитой илтгэсэн байхаар утга найруулгын хувьд сайн боловсруулах шаардлагатай байна гэсэн зөвлөмжүүдийг өгч ирсэн тухай онцоллоо.

Мөн Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухайд:

Өмнөх онуудад өгсөн аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, давтагдан гарч байгаа дараах зөрчлүүд байна.

  • Дунд хугацааны хөтөлбөртэй уялдуулаагүй, Засгийн газраас баталсан төсвийн хязгаарыг баримтлаагүй, төсөвлөлтийн шаардлагыг хангаагүй төсөл, арга хэмжээг саналд тусган өргөн барьсан хэвээр байна.
  • Захиалагч ажлын гүйцэтгэлийг зураг, төсөвтэй тулган шалгаж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр арилгуулдаггүй, төсөл, арга хэмжээг хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад шаардлага тавьж ажилладаггүй, зөрчил гаргасан гүйцэтгэгчид хариуцлага тооцдоггүй.
  • Ажлын гүйцэтгэлийг бодитой тооцоогүйгээс гүйцэтгээгүй ажилд санхүүжилт олгох, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцдоггүй талаар дурдсан юм.

Уг аудитаар эдгээр зөрчил дахин давтагдах гарсан тохиолдолд холбогдох арга хэмжээ авч, хариуцлага тооцохыг сануулав.

Өмнөх онтой харьцуулахад нийт төсөл, арга хэмжээний тоо 2 дахин нэмэгдсэн, аудитын хүний нөөц бага тул шаардлагатай судалгаа, баримт материалыг хугацаанд нь түргэн шуурхай гаргаж өгөх үүргийг холбогдох байгууллагуудад өглөө.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ