banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

2019-03-01

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Үндэсний хөгжлийн газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, МОНЦАМЭ агентлагийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлт гаргалаа.

Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 3 байгууллага аудитад хамрагдсанаас бүх байгууллагад “зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. Үндэсний хөгжлийн газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт төрийн аудит, МОНЦАМЭ агентлагийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд ХАК аудитыг ту тус хийж гүйцэтгэлээ.

Аудитаар нийт 1,633.3 сая төгрөгийн 12 алдаа, зөрчил илэрсэн ба залруулагдаагүй 1,171.3 сая төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт, 31.4 сая төгрөгийн зөрчилд 2 албан шаардлага, 430.6 сая төгрөгийн алдааг залруулах 7 зөвлөмж өгсөн байна.

Өмнөх онд хийсэн санхүүгийн аудитаар нийт 107.4 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах 11 төлбөрийн акт, 3,408.5 сая төгрөгийн алдааг залруулах 5 зөвлөмж өгөгдсөн байна. Өмнөх оны аудитаар тогтоогдсон төлбөрийн акт болон зөвлөмжийг 100.0 хувьтай тус тус биелүүлсэн байна.

Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлбэл:

 1. Улсын төсвийн орлого төвлөрүүлэлтийн талаар
 2. Барьцаа хөрөнгийн талаар
 3. Өглөгийн талаар
 4. Авлагын талаар,
 5. Төсвийн зарцуулалтын талаар
 6. Зардлын талаар
 7. Худалдан авах ажиллагааны талаар,
 8. Үндсэн хөрөнгийн тооллогын талаар илрүүлсэн асуудалд тус тус зөвлөмж өгч ажилаллаа.

Цаашид аудитаар өгсөн дараах зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсч байна.

Үүнд:

 • Төсвийг зохистой удирдаж авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх,
 • Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг улсын төсөвт төвлөрүүлэх,
 • Өглөгийн үлдэгдлийг холбогдох иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагатай тооцоо нийлж, актаар баталгаажуулах.
 • ТӨБЗГ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах, төрийн сан дах Барьцааны “түр” дансанд байршуулсан хөрөнгийг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх.
 • Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байх,
 • Тухайн жилд батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг мөрдөж  ажиллах.
 • Хөрөнгийн бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, номыг нэр төрөл нэгжийн үнээр салгаж бүртгэх.

1. ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

2. ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

3. МОНЦАМЭ агентлаг

Аудио мэдээ

Видео мэдээ