banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019-06-24

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 онд “Нотлох баримтын эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх” зорилт тавьж, батлагдсан  төсвөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ /үйлчлэгч, харуулын цалин/, тэтгэмж урамшууллын зардлыг хасаж 297.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан 3 бүлэг 45 нэрийн ажилд хуваарилан, аудитын өртөг 12.3 сая төгрөг нийт 309.6 сая төгрөгийн эх үүсвэртэйгээр гүйцэтгэхээр төлөвлөж, 18 орон тоотойгоор тавьсан зорилтоо бүрэн  хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

Эхний хагас жилд төлөвлөсөн 3 бүлэг 45 ажлыг гүйцэтгэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 98.43 хувиар биелүүлжээ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудит 200, нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэлийн 1, нийцлийн 3, өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэлийн 3 нийцлийн 1 аудитыг 3 ахлах аудитор, 6  аудиторын хүчин чадлаар 2091 хүн өдөр, 3068 илүү цагаар ажиллаж, 98.0 сая төгрөгийн өртөгтэйгөөр  хийж гүйцэтгэлээ.

Гүйцэтгэлийн аудитад 17 байгууллага, нийцлийн аудитад 254 байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 49, УТХО, ОНТХО, ОНХС-аас хэрэгжүүлсэн 114 төсөл, хөтөлбөрийг хамруулан шалгалаа. /хавсралт№1/

Аудитын чанарын хяналтыг үе шат бүрд хэрэгжүүлэн батлагдсан маягтаар, санал зөвлөмжийг хавсралтаар гарган баримтжуулж ажилласан.

Аудитын газрын дэргэд Аудитын иргэдийн бүлгийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан. Иргэдийн бүлгийн гишүүд 7 хоног бүрийн баасан гарагт цуглан  сургалт хийн, аудиттай холбоотой саналыг аудитын багт өгч, аудитын үйл ажиллагааны ажиглалт, санал асуулга авах үйл ажиллагаанд оролцож байна.

Бид  2019 онд хийсэн аудитаар 46,507.0 сая төгрөгийн  алдаа, зөрчил илрүүлж аудитын явцад 10,761.9 сая төгрөгийг залруулж, 27,228.7 сая төгрөгийн  зөрчилд 281  албан тушаалтанд  албан шаардлага, 7,339.1 сая төгрөгийн зөрчилд  77 заалт бүхий зөвлөмж өгч, 1,177.3 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт  тогтоолоо.

Ажлын хариуцлага алдсан 133 ажилтанд хариуцлага тооцох саналыг  томилдог албан тушаалтанд хүргүүлсэн.

Тайлант онд хийсэн санхүү, нийцлийн аудитаар гэмт хэргийн шинжтэй 1,879.0 сая төгрөгийн 3 асуудлыг хуулийн байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлээд байна. Үүнд:

  • Аймгийн Стандартчилал хэмжилзүйн газрын дарга нь өөрт давуу байдал бий болгон хувьдаа байгууллагын автомашин ашиглаж байгаа, хандиваар авсан хөрөнгийг байгууллагын төсвийн хөрөнгөөр авсан гэж тайлагнасан, өөрөө бараа материалаа бэлтгэн нийлүүлсэн зэрэг 20.6 сая төгрөгийн зөрчил гаргасан.
  • Аймгийн Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл сонгон шалгаруулахдаа аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга байсан албан тушаалтан нь өөртэйгөө гэрээ байгуулж 7.0 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлсэн.
  • Аймгийн хэмжээнд 2015-2018 онд Газар, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаагүй байршилд 951 иргэн, аж ахуйн нэгжид газар олгосон, 67 иргэн хуулийн этгээдэд 333.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий газрын үнэ төлбөргүй олгосон, дуудлага худалдаа явуулахгүйгээр бусдад давуу байдал үүсгэн 1,879.0 сая төгрөгийн хохирол учруулсан байж болзошгүй зэрэг үйлдлийг шалгуулахаар,
  • “Жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрчимжсэн газар тариалан, жимс жимсгэнэ, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих” зорилгоор 13 иргэн хуулийн этгээдтэй холбоотой төслийн зээлийн хугацаа дууссан, эргэн төлөлт хийгдээгүй 162.1 сая төгрөгийг төлүүлэхээр аймгийн Прокурорын байгууллагад мэдээлэл хүргүүлээд байна.

Аудитаар 2019 онд шинээр 8,970.9  сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий 475 санхүүгийн үр өгөөж, 242 санхүүгийн бус үр өгөөж бий болгохоор бүртгэж, өмнөх оноос шилжиж ирсэн шийдвэрийн хэрэгжилтийн хамт 6,774.6 сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий 246 санхүүгийн үр өгөөж, 178 санхүүгийн бус үр өгөөжийг харилцагч байгууллагуудаар хүлээн зөвшөөрүүллээ. Ингэснээр аймгийн Аудитын газрын зардлын нэг төгрөгт ногдох хүлээн зөвшөөрөгдсөн үр өгөөж 40.84 төгрөг боллоо.

Аудитын тайлан холбогдох мэдээллийг хууль, журамд заасан хугацаанд www.audit.mn нэгдсэн цахим хуудсанд, шилэн дансны тухайд хуульд заасан мэдээллийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд бүрэн байршуулж ирлээ.

Манай байгууллагын хувьд төрийн аудитын байгууллагын шинэчлэл өөрчлөлтийн бодлого, үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг улам дээшлүүлэхийн төлөө хичээж ажиллахыг зорьж байна.

Үйл ажиллагааны тайланг хавсралтаас дэлгэрэнгүй байдлаар танилцана уу.

Хавсралт-2

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Хавсралт-1

Аудио мэдээ

Видео мэдээ