banner

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

2019-03-01

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ГАРДУУЛЛАА

Аудитын зорилго:

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн гаргасан улсын төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, заавар журмын дагуу үнэн, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх.

Монгол Улсын ерөнхий аудиторын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/225 дугаар тушаалаар баталсан “2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийх хуваарь”-ыг үндэслэв.

Хамрах хүрээ:

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар 1 ТТЗ, 5 ЗГТС, 60 ТШЗ, 13 ТӨААН, 14 төсөл, 88 тусгай зориулалтын шилжүүлэг, 8 данс, 36 байгууллага аймаг нийслэлийн аудитын газарт нийт 225 төсөв захирагч, төслүүдийн санхүүгийн тайлан нэгтгэгдэж байна.

2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар 60 ТШЗ аудитад хамрагдахаас 49 ТШЗ-ийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхөөр, 11 ТШЗ аудитын түүвэрт хамрагдахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Үүнээс 42 төсвийн байгууллагад дүгнэлт гарч, 7 байгууллагын тайлан эцэслэгдээгүй, 11 байгууллага түүвэрт хамрагдаж байна.

Аудитад 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, бусад холбогдох баримтуудыг хамруулав.

Санал дүгнэлт, зөрчлийн нэгтгэл:

Аудитын дүгнэлт гарсан 42 байгууллагаас Зөрчилгүй санал дүгнэлт 38, хязгаарлалттай санал дүгнэлт 4 байгууллага авсан байна.

Нийт 3,358.3 сая төгрөгний 133 зөрчил илэрснээс 88.7 сая төгрөгний 7 алдааг залруулж, 39.8 сая төгрөгийн 10 төлбөрийн акт, 2,232.2 сая төгрөгийн 18 албан шаардлага тогтоож, 997.6 сая төгрөгийн 98 зөвлөмж өгөгдсөн байна.

Ажилласан баг:

            Санхүүгийн аудитын газрын захирал бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, аудитын менежер С.Оюунгэрэл нар аудитыг хянан удирдаж, ахлах аудитор Д.Цэрэндорж, аудитор Ц.Энхжаргал нар гүйцэтгэв.

Хугацаа:

            2019 оны 1 дүгээр сарын 25-нөөс 2 дугаар сарын 25-ны хооронд 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ